Få juridisk hjälp kring avtalsrätt

När ett avtal ska upprättas mellan två parter är det viktigt att det upprättas ett avtal som har rätt balans mellan parterna. Det krävs också att de avtalsvillkor som finns med i avtalet är giltiga och att de parter som ingår avtalet har rätt att teckna avtalet. Ett avtal upprättas för att det ska finnas en tydlig handlingsplan för vad som gäller i samband med att man säljer, köper eller hyr en vara eller en tjänst. När man ingår ett avtal så ska intentionen vara att båda parter ska följa avtalet. I det fall som ett jurist avtal inte kan fullföljas är det viktigt att man har fått juridisk rådgivning från en expert inom kommersiell avtalsrätt i samband med avtalets upprättande. Detta så att en uppsägning av avtalet inte leder till kostsamma tvister.

Hur kan vi hjälpa dig?

Vi på juristnu 20 års erfarenhet av avtalsrätt och bistår små och stora kunder med rådgivning. Hos oss kan ditt företag få juridisk rådgivning på svenska, engelska och ryska. Vi erbjuder juristhjälp inom bland annat följande avtalsrättsliga områden:

  • Kommersiella avtal samt anställningsavtal
  • IT-avtal och molntjänster
  • Kund- och leverantörsavtal
  • Tolkning av avtal

Om kommersiell avtalsrätt

Avtalsrätt är ett ganska omfattande område som hanterar ett flertal delar då det kommer till avtalsskrivning. När man ska skriva avtal med en kund, leverantör, en anställd eller inom något annat kommersiellt område är det viktigt att man har den kunskap som krävs. Annars kan ett avtal innebära att företaget dels utsätts för onödiga risker men det kan också uppstå kostsamma och tidskrävande tvister. Tvister kan påverka företagets lönsamhet men också försätta ett företag i en svår ekonomisk situation. Det kan också leda till att företaget tappar affärer eller får andra problem som gör att företaget inte kan bedriva sin verksamhet. Därför bör man alltid anlita juristhjälp inom kommersiell avtalsrätt så att man får hjälp med avtalsskrivningar.

Avtalsrätt innebär dels att det krävs att man kontrollera vilka som har rätt att ingå avtal. För att ett avtal ska vara giltigt så krävs det att avtalet upprättas mellan två parter som har rätten att ingå avtal för företagets räkning. Ett avtal omfattar också många allmänna delar som exempelvis vad som händer om ett avtal bryts eller sägs upp. Avtalet ska innehålla vad som gäller om avtalet sägs upp och vad som händer då det sker ett kontraktsbrott. Dessa är viktiga punkter i ett avtal som kan vara förödande för någon av parterna om inte avtalet är rättvist skrivet. Generellt så gäller god avtalssed vilket innebär att upprättande av ett avtal sker med båda parternas målsättning att avtalet ska hållas och fullföljas. Dock kan det ske saker under avtalets giltighetstid, både sådant som ingen part kan råda över men också att någon part inte uppfyllt sin del av avtalet. Dessa händelser ska hanteras utifrån de allmänna avtalspunkterna i avtalet.

Vänd dig till oss för hjälp inom kommersiell avtalsrätt

När man anlitar en kunnig jurist inom kommersiell avtalsrätt får man all den hjälp man behöver för att dels upprätta avtalet och att utreda att parterna har rätt att teckna avtal. Man får också hjälp med att tyda avtal om det uppstår en konflikt men också hjälp med att förhandla med en part. Ett avtal som inte är kontrollerat av en sakkunnig person inom området riskerar att skada en part vilket kan leda till kostsamma åtgärder som skadar företaget svårt. Därför ska man alltid anlita professionell hjälp inom avtalsrätt i samband med att man ska upprätta ett avtal. När du kontaktar oss för att få hjälp kring avtalsrätt behöver du själv inte ha koll på alla dessa delar – det hjälper vi dig med! Kontakta oss idag för att få rådgivning.

Tvister och skadestånd

Om ett avtal sägs upp eller om någon part begår ett avtalsbrott kan det behövas professionell juristhjälp som dels hjälper till med att tolka avtalet men som också kan hjälpa till att biträda vid förhandlingar om det uppstår en tvist. Alla avtal innehåller en klausul som talar om hur tvister ska hanteras, vanligtvis genom en svensk domstol, men det kan också ske genom ett skiljeförfarande. Ofta brukar avtal också innehålla en klausul där skadestånd eller vitesbelopp framgår om det är så att en av parterna inte har lyckas uppfylla avtalet. Dock händer det att det kan bli en tvist om dessa summor också. Bland annat kan det finnas omständigheter som gör att beloppen ska jämkas eller att det inte enbart är en part som bär skuld till att avtalet inte har uppfyllts.

Har du hamnat i en tvist? Ta hjälp av oss!

När det blir en tvist behöver man juristhjälp från en person som är insatt i kommersiell avtalsrätt. Som jurister med 20 års erfarenhet inom dessa frågor kan vi hjälpa dig tolka avtalet och snabbare komma fram till en lösning som kan tilltala båda parter, utan inblandning av en svensk domstol. Om man inte hittar en lösning så kommer sannolikt en av parterna att lämna in ärendet för behandling i en svensk domstol eller genom ett skiljeförfarande. Då kommer parterna att kallas till förhandling och där framföra sina synpunkter på det som har inträffat. Därefter kommer detta att ställas mot det avtal som finns upprättat mellan parterna. Innan en svensk domstol meddelar ett beslut i målet kommer de att uppmana parterna till att försöka hitta en förlikning som båda parterna är nöjda med. I andra hand meddelar domstolen ett beslut. Om du har hamnat i ett låst läge, tveka inte att kontakta oss så kan vi reda ut möjliga lösningar.

Frågor om avtalsrätt? Tveka inte att kontakta oss!

Vi finns redo att hjälpa både små och stora kunder med kommersiell avtalsrätt, anställningsavtal, kund- och leverantörsavtal samt tolkning av avtal. Vi hjälper våra kunder mot bättre affärer genom tydliga avtal!